O projekcie

WNIOSKODAWCA

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o.
Stary Las 9
83-200 Starogard Gdański
Tel. 58 775 09 90
Fax. 58 775 03 80
e-mail: [email protected]

BENEFICJENCI PROJEKTU

Mieszkańcy Gmin objętych funkcjonowaniem ZUOK działającego jako RIPOK, osoby przebywające czasowo na terenie gmin, jednostki administracji publicznej i podmioty gospodarcze uczestniczące w funkcjonowaniu gospodarki odpadami.

TYTUŁ PROJEKTU

Rozbudowa i doposażenie RIPOK „Stary Las”

CEL PROJEKTU

Celem ogólnym Projektu jest ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko wytwarzanych odpadów poprzez zwiększenie efektywności systemu zagospodarowania odpadów trafiających do ZUOK dzięki doposażeniu sortowni Zakładu, a także stworzeniu warunków do tymczasowego zbierania i magazynowania odpadów surowcowych, a także ich recykling i odzysk w celu osiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu i odzysku odpadów komunalnych narzuconych prawem krajowym i unijnym.

LOKALIZACJA

Województwo: pomorskie
Powiat: starogardzki
Gmina: Starogard Gdański
Miejscowość: Stary Las

Projekt polegający na rozbudowie i doposażeniu RIPOK „Stary Las” wynika z konieczności poprawy funkcjonowania sortowni ZUOK „Stary Las” – w konsekwencji ma polepszyć
i usprawnić zagospodarowanie trafiających do niego odpadów.

W ramach rozbudowy planuje się:
zakup i montaż na istniejącej w ZUOK linii technologicznej sortowni odpadów rozrywarki do worków,
zakup i montaż na istniejącej linii technologicznej sortowni separatora wiroprądowego do odzysku metali nieżelaznych wraz z niezbędną modernizacją linii oraz przełożeniem innych części wchodzących w jej skład,
budowę dodatkowych boksów magazynowych na odzyskiwane surowce na terenie ZUOK,
zakup ładowarki teleskopowej,
zakup kontenerów samowyładowczych.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpiło w dniu 24 lipca 2018 r. wraz z podpisaniem umowy o dofinansowanie, a jego zakończenie planowane jest do 31 grudnia 2020 r.

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU

Całkowity koszt projektu wynosi 3.643.386,70 zł, wartość wydatków kwalifikowanych 3.001.371,30 zł, wartość dofinansowania (85%) wynosi 2.551.165,60 zł, a wartość wydatków niekwalifikowanych 642.015,40 zł.